Polisforskning vid Uppsala universitet

universitetshusetVid teologiska fakulteten finns från polisverksamhetens perspektiv intressant forskning bl.a. ur perspektiv av normpåverkan och brottsprevention. Resultaten från forskningsprojektet Impact of Religion och deltagandet i arbetet med The World Values Survey är exempel på sådant som har stor relevans för polisverksamheten idag för att exempelvis förstå politisk och religiös extremism. Vad gäller forskning vid Teologiska fakulteten hänvisas till Teologiska fakultetens forskning

Vid Juridiska fakulteten finns det många ämnen som har beröring med polisverksamhet. Mer specifikt finns spetskompetens inom områden som särskilt är intressanta för polisverksamheten, nämligen

Förutom inom dessa områden finns kompetens också inom andra viktiga områden för polisverksamheten som exempelvis rättshistoria, miljörätt, barnrätt, internationell rätt/mänskliga rättigheter.

Inom Historisk-filosofiska fakulteten kan nämnas forskning vid historiska institutionen om polisens historia, hatbrott och våldtäkt. Institutionen deltar i uppdragsutbildning av poliser, exempelvis angående s.k. särskild polistaktik. Vad särskilt gäller hatbrott finns här en unik kompetens i landet som flitigt används av alla aktörer inom rättsväsendet. Vid fakulteten återfinns också två centrumbildningar som är av intresse i detta sammanhang: Hugo Valentin-centrum där forskning bedrivs som är väsentliga för förståelsen av dagens multikulturella samhälle, bl.a. med avseende på brottslighet. Centrum för genusvetenskap med bl.a. pågående forskning om maskulinitet och riskuppfattning i blåljusverksamhet och våld och annan brottslighet riktad mot kvinnor med handikapp.

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten bedrivs polisrelevant forskning bl.a. vid de nedan uppräknade institutionerna. Vid Företagsekonomiska institutionen bedrivs för tillfället inom ramen för forskning om offentlig verksamhet forskningsprojekt som har direkt relevans för polisverksamheten. Inom ramen för Sociologiska institutionens verksamhet bedrivs forskning med relevans för polisverksamhet inom områdena social omsorg, organisation, bemötanden, kön, barnperspektiv. Vad gäller polisforskning vid Statsvetenskapliga institutionen kan bl.a. forskning om mutor, krishantering och professionalisering nämnas. Vad gäller det sistnämnda är en av tillämpningarna just polisprofessionen. Psykologiska institutionen har tidigare haft ett starkt område inom forskning om perception och trafik. Idag är kognitionsforskning av olika slag styrkan där bland annat forskning om barn och ungdomar samt olika former av neuropsykiatriska störningar av största relevans för polisverksamheten. Se vidare om Samhällsvetenskapliga fakultetens forskning på följande sida: Samhällsvetenskaplig forskning.

Inom Vetenskapsområdet för medicin och farmaci kan först och främst nämnas Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Beträffande pågående forskning vid enheten kan nämnas forskningsprogrammet om hälso- och sjukvårdens omhändertagande av sexualbrottsoffer. NCK arbetar vidare med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor och att utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Förutom kunskaps- och metodutveckling arbetar även NCK med information, utbildning, kunskapssammanställning. Se mer på följande sida: Vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Vid Institutionen för genetik och patologi bedrivs forskning om forensiska DNA-analyser. Man har också startat en unik masterkurs i forensisk vetenskap. Utbildningen ger kunskap och kompetens som är direkt användbar inom rättsväsendet och toxikologisk verksamhet. Programmet bygger på metoder och teknologier som används inom dagens världsledande kriminaltekniska laboratorier. De laborativa momenten har direkt anknytning till kriminaltekniska frågeställningar.

Vid Avdelningen för biologisk beroendeforskning är verksamheten inriktad på kunskap som är av stor relevans för förståelsen av och bekämpandet av brottslighet. Inte minst kan här nämnas den banbrytande forskningen angående anabola steroiders påverkan på hjärnan.

Avdelningen för rättsmedicin. Avdelningen har ett nära samarbete med Rättsmedicinalverket. Forskning som bedrivs vid avdelningen är av största relevans för alla aktörer inom rättskedjan. Vid avdelningen finns planer på att skapa en nationell skadedatabas. En sådan skadedatabas skulle om den förverkligades fungera som en nationell kunskapsbank att utnyttjas för både forskning och praktiska ändamål.

Inom Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap finns forskning med stor relevans för polisverksamhet. Polismyndigheter anlitar forskare från exempelvis Kemiska institutionen för problemlösning vid förundersökningar, vilket bl.a. har lett fram till kursen Brott och kemi. Kursen vänder sig till studenter med någon grundläggande kunskap i kemi med syfte att ge insikt i hur begångna brott kan upptäckas med hjälp av kemi, men också hur kemikunskaper kan användas för att identifiera gärningsmän. Ett annat område med stor potential och relevans för polisverksamhet är verksamheten vid Institutionen för informationsteknolog.. Inom en väl sammanhållen organisation spänner verksamheten över hela fältet för informationsteknologi, från datainsamling och informationsutvinning via signalbehandling, beräkningsteknik och reglerteknik, till kommunikation av resultaten med hjälp av databashantering och människa-datorinteraktion. Detta gör att institutionens verksamhet är högintressant från polisiär synvinkel. Se vidare på följande sida: Forskning inom teknik och naturvetenskap.